"Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."
(Mt 4,4)

"Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,23)

2010. május 22., szombat 17:18 By Szamóca , In ,


Pünkösd ünnepe szorosan összekapcsolódik a Húsvét ünnepével, mint ahogyan a Szentlélek eljövetele Jézus feltámadásával. Húsvét Pünkösd ünnepében teljesedik ki igazán, amint Jézus ígéretét beteljesítvén elküldi az apostolokra a Szentlelket.

A zsidóknál pünkösdkor Sávuót ünnepe van, ami a Tízparancsolat kinyilatkoztatásának, vagyis a lélek szabadulásának ünnepe, amikor a lélek ünnepel elsősorban. A Pészah ünnepe, a zsidó húsvét az egyiptomi fogságból való szabadulás, azaz a fizikai szabadulás ünnepe és ez csak Sávoút ünnepével, a lélek szabadulásával válhatott teljessé, ahogyan nálunk is a feltámadás öröme csak a Szentlélek erejében válhatott teljessé.

A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Atyát és a Fiút összekötő isteni szeretetet. Általában a háttérbe húzódva, csendben munkálkodva fejti ki csodálatos teremtő, átalakító és egyesítő erejét. Ha jobban megfigyeljük, a Szentírásból kiderül, hogy minden nagyobb eseményen ott munkálkodik az emberekben. Jelen van már a teremtésben, de még az ember megalkotásánál is az élet leheleteként, amit az Úristen lehelt az emberbe, hogy élhessen. Ott van a Lélek az egész Ószövetségen át a próféták szavaiban, hiszen „Ő szólt a próféták szavával.” Jézus a Szentlélek teremtő erejéből lett emberré, ahogyan a Szentírás mondja Máriáról, hogy „…a benne fogant élet a Szentlélektől van!” (Mt 1,20) Ez a Lélek keni fel később Krisztust, ez a Lélek árad Jézus tanításai, gyógyításai által és ez a Lélek támasztja fel Őt a halálból.

Ez a Lélek van jelen minden szentmisében is, amikor átalakító ereje által az egyszerű ostyából és borból Jézus szent teste és vére ragyog fel a pap kezei között e szavakra: „Áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen.” Ez a Lélek van jelen a megbérmáltak százezreiben, akiket a Szentlélek olajával kentek fel, hiszen már Keresztelő Szent János is megmondta: „Én vízzel keresztellek, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket." (Mk 1,8)

Ez tehát a Pünkösd üzenete a mai világnak: a Szentlélek ugyanúgy közöttünk van ma is, ahogyan a prófétákkal, Máriával, Keresztelő Jánossal és Jézussal is volt. A Szentlélek ugyanúgy árad ránk is, ahogyan az apostolokra kiáradt az első pünkösdkor, ugyanúgy formál és alakít bennünket, ahogy az apostolokat alakította, Ő az aki közbenjár értünk Istennél, aki segít bennünket helyesen imádkozni, Ő az erő a kísértések idején.

A szél ma is ott fúj, ahol akar.
A Szentléleknek ma is emberi életeket és lelkeket átalakító hatása van. Ha akarjuk és kérjük, minket is átjár, átalakít, formál ugyanaz a Lélek, amelyik húsvétkor feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz a Lélek, amelyik a szentmisében Jézus testévé és vérévé képes változtatni a kenyeret és a bort. Ha egy egyszerű ostyával ekkora csodára képes, mit tehet a mi szívünkben, ha hagyjuk?
A Lélek zúgása nyomán születik a hit, az ő átalakító, megszentelő ereje van jelen minden megtérésben, hogy újjászülessünk a Lélektől. Az Ő ereje segít megbocsátani akár hetvenszer hétszer is, az Ő nyomán fogan szívünkben Jézus, az Ő ereje által válik Jézus jelenvaló közöttünk, ahogyan a szentmisében is. A Szentlélek formál Krisztushoz hasonlóvá, Ő adja a tüzet a mi lelkünkbe is, Ő tesz alkalmassá a helytállásra, a bizonyságtételre a világ előtt, „…mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít rá benneteket, hogy mit kell mondanotok." (Lk 12,12) Szükség is van erre az isteni erőre a mai világban, ahogy már Jézus is említette: „Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek.” (Jn 3,7) ráadásul nem is akárhogyan, hanem vízből és Szentlélekből. Szentlélekből, azaz isteni szeretetből, mert az Ő szeretete az, amit tovább adhatunk, ami árad rajtunk keresztül is, amikor szeretünk, „…mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 5,5)

A Szentlélek tehát heves szélzúgásként szólalt meg a földön, ami az apostolok szavában zúgott tovább és ahogy az apostolok sem hallgathattak arról, amit láttak és hallottak (ld. ApCsel 4,20), úgy mi sem hallgathatunk. Árasszuk hát mi is a Szentlélek erejével Isten éltető leheletét!


A cikk megjelent a Szentiváni Harangszó májusi számában is.

A kép Fecske Orsolya festőművész alkotása.
A művésznő honlapja.

Mondjatok áldást!

2010. május 20., csütörtök 13:54 By Szamóca , In ,

Szolidaritási kezdeményezés XVI. Benedek pápáért


Még lehet csatlakozni!

Kapin István és fr. Kálmán Peregrin ofm felhívása:

A máriapócsi és a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely közös összefogásra hív minden jóakaratú embert és vallásos közösséget a Szentatyáért, Benedek pápáért.

Arra kérjük a kezdeményezésünkhöz csatlakozókat, hogy a 2010. május elsejével kezdődő negyven nap mindegyikén gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamelyikét: a böjtöt, az imádságot vagy az alamizsnát. Az ezzel járó önmegtagadásokat pedig ajánljuk fel együtt Szentatyánkért és támadóiért, teljesítve az apostol buzdítását: "Ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást" (1Pét 3,9).

VI. Pál pápa negyven éve nyilvánította basilica minorrá a mátraverebély–szentkúti kegytemplomot. A kommunizmus idején a magyar búcsújárás számára a Szentszék megerősítő gesztusa volt ez a rendelkezés. Most, amikor Szentatyánkat sokan el akarják szigetelni, e negyvenéves évforduló kapcsán negyvennapos áldozatvállalásunkkal mi azért könyörgünk, hogy XVI. Benedek pápa szolgálata által Isten vándorló népe megtapasztalja az Úr erős kezét (vö. MTörv 26,9).

Kérjük, az itt található űrlap kitöltésével vagy a megadott címekre küldött levelében fejezze ki, hogy támogatja a Szentatya apostoli munkáját. A beérkező írott és elektronikus levelek összesítését szolidaritásunk jeleként eljuttatjuk Rómába.

Bővebb információ és jelentkezés:
Mátraverebély-Szentkút honlapján és a
Magyar Kurír oldalán

Related Posts with Thumbnails